• EN

  • icon

    UA

  • EN

  • icon

    UA

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг у сфері ІТ

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та набуває статусу договору після його прийняття відвідувачем сайту https://almond.com.ua , шляхом розміщення замовлення або здійснення оплати. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугою і мають технічну можливість одержання послуги.Власник Сайту, який розміщено за адресою https://almond.com.ua, (далі - Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ1.1. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг доступу до сервісу https://almond.com.ua для отримання послуг у сфері ІТ Виконавця на умовах, що викладені у даному Договорі.1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.1.3. Виконавець надає послуги визначені даним Договором.1.4. Замовник – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу, який здійснив оплату на сайті https://almond.com.ua.1.5. Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до інформації, на платній основі, після здійснення оплати Замовником в порядку, встановленому даним Договором.1.6. Вартість послуг (тариф) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника 1.7. Об’єм послуг – це надання доступу до бази даних або програмного продукту.1.8. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.1.9. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.1.10. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Здійснення оплати на сайті https://almond.com.ua передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає послуги з доступу до сервісу https://almond.com.ua лише після здійснення Замовником оплати.2.2. Доступ до бази даних або продукту надається Замовнику протягом 24 годин після здійснення оплати. 2.3. Послуга надається на платній основі шляхом надсилання на вказану при реєстрації електронну поштову адресу замовленого продукту, або відправлення через месенджер.2.4. Термін дії умов даного Договору з моменту оплати до виконання своїх обов’язків Виконавцем.2.5. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на сайті Виконавця.2.6. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами даного Договору, він не вправі користуватися послугами.2.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послугу Замовник повинен припинити користування Сайтом.2.8. Замовник — суб'єкт персональних даних, який здійснив оплату на сайті, надає згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати регулярні електронні листи від сервісу.3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ3.1. Надання послуг починається після здійснення Замовником оплати на сайті, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який здійснив оплату на сайті вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.3.2. Послуги за даним Договором надаються Замовнику на платній основі.3.3. Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця. 3.4. Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку таАкту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв’язком). Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту –свої письмові заперечення.У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН4.1. Виконавець зобов'язується:4.1.1. Надавати Замовнику послуги відповідно до сплаченого об’єму послуг.4.2. Виконавець має право:4.2.1. Припиняти надання платних послуг з моменту закінчення строку їх надання.4.2.2. Змінювати порядок надання послуг та їх вартість без переукладання даного Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті https://almond.com.ua 4.2.3. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування сервісу https://almond.com.ua або захисту Виконавця та Замовника(ів), якщо це не суперечить діючому законодавству України.4.3. Замовник зобов'язується:4.3.1. При користуванні платними послугами вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і терміни передбачені даним Договором.4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору.4.3.3. Не перепродавати, не надавати результати послуг за даним Договором третім особам.4.3.4. Ознайомитись з Договором, умовами надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.4.4. Замовник має право:4.4.1. Отримувати інформацію про послуги, тарифи.4.4.2. Відмовитись від отримання листів від сервісу https://almond.com.ua5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з даним Договором та чинним законодавством України.5.2. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем на сайті https://almond.com.ua. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. 6.2. Оплата послуг здійснюється на умовах передплати. В разі не здійснення оплати Виконавець не надає послуги.6.3. Оплата послуг здійснюється Замовником на сайті https://almond.com.ua . Протягом 24 годин після оплати, Виконавець надсилає на електронну адресу Виконавця замовлену та сплачену інформацію, що підтверджує належне надання послуг Виконавцем.7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної силирозуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАНН9.1. Даний Договір набирає чинність для Сторін з моменту оплати послуг Замовником до виконання своїх обов’язків Виконавцем.9.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний лише Виконавцем. 9.3. Кошти, зараховані до моменту розірвання Договору на банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.